วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการด้านสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีในโรงเรียน

           โรงเรียนบ้านแพรกกลาง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1,2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และขยายโอกาสถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านแพรกกลางตั้งอยู่ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน นักเรียนทั้งหมด 133 คน
            การจัดการบริหารด้านสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 15 เครื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น คือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้บริจาค จำนวน 10 เครื่อง ใช้ในการเรียนการสอนที่ห้องคอมพิวเตอร์ และอีกจำนวน 5 เครื่องได้รับการจัดสรรตามโครงการปฏิบัติการไทยเข็มแข็งสำหรับห้องสมุด จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน เป็นอย่างดี นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ สามารถมีความรู้ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี ส่วนระบบอินเตอร์เน็ตทางโรงเรียนมีจานดาวเทียมที่ได้รับงบสนับสนุนจาก สพฐ.ซึ่งมีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล

ปัญหาและอุปสรรค
1. ขาคครูที่มีความรู้ความชำนาญการด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง
2. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ในกรณีมีฝนตก หรือลักษณะอากาศไม่เอื้ออำนวยการใช้อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้การได้
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงกับความต้องการในการใช้ของนักเรียน
5. อินเตอร์เน็ตที่ใช้มีความเร็วต่ำบางครั้งเปิดใช้งานพร้อมกันทำให้ช้า